39 کالا

 • تیلر کلتیواتور EURO 5سبز کوش

  تماس بگیرید
  ● محصول کمپانی Eurosystem ایتالیا ● موتور بنزینی هوندا GX160 ● توان: 5.5اسب بخار ● عرض کار: 75سانتی‌متر ● انتقال قدرت گیربکسی
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS-FERRARI515سبزکوش نگین دیزلی ANTOR 6LD400

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 4( 2 دنده جلو و 2 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی، خشک ● محور تواندهی(P.T.O) مستقل، 990دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 800متر مربع بر ساعت ● درو: 2000 مربع بر ساعت
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS-FERRARI515 سبز کوش نگین دیزلی KD350

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 4( 2 دنده جلو و 2 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی، خشک ● محور تواندهی(P.T.O) مستقل، 990دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 800متر مربع بر ساعت ● درو: 2000 مربع بر ساعت
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS-FERRARI515سبز کوش نگین دیزلی KM178

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 4( 2 دنده جلو و 2 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی، خشک ● محور تواندهی(P.T.O) مستقل، 990دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 800متر مربع بر ساعت ● درو: 2000 مربع بر ساعت
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS-FERRARI515سبزکوش نگین بنزینیFD170

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 4( 2 دنده جلو و 2 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی، خشک ● محور تواندهی(P.T.O) مستقل، 990دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 800متر مربع بر ساعت ● درو: 2000 مربع بر ساعت
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS-FERRARI515 سبز کوش نگین بنزینیHONDA GX270

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 4( 2 دنده جلو و 2 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی، خشک ● محور تواندهی(P.T.O) مستقل، 990دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 800متر مربع بر ساعت ● درو: 2000 مربع بر ساعت
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS-FERRARI515سبز کوش نگین بنزینی HONDA GX200

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 4( 2 دنده جلو و 2 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی، خشک ● محور تواندهی(P.T.O) مستقل، 990دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 800متر مربع بر ساعت ● درو: 2000 مربع بر ساعت
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دو چرخ BCS-Ferrari 340 سبز کوش نگین دیزلیKM178

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● دیفرانسیل و ترمز: دارد ● قابلیت دور درجا: دارد ● تعداد دنده: 7 ( 4 دنده جلو و 3 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی، خشک ● محور تواندهی (P.T.O) مستقل،990rpm ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 12*500 و 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 1000متر…
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دو چرخ BCS-Ferrari 340 سبز کوش نگین دیزلیANTOR 6LD400

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● دیفرانسیل و ترمز: دارد ● قابلیت دور درجا: دارد ● تعداد دنده: 7 ( 4 دنده جلو و 3 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی، خشک ● محور تواندهی (P.T.O) مستقل،990rpm ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 12*500 و 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 1000متر…
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دو چرخ BCS-Ferrari 340 سبز کوش نگین دیزلیKD350

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● دیفرانسیل و ترمز: دارد ● قابلیت دور درجا: دارد ● تعداد دنده: 7 ( 4 دنده جلو و 3 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی، خشک ● محور تواندهی (P.T.O) مستقل،990rpm ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 12*500 و 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 1000متر…
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دو چرخ BCS-Ferrari 340 سبز کوش نگین بنزینیHONDA GX200

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● دیفرانسیل و ترمز: دارد ● قابلیت دور درجا: دارد ● تعداد دنده: 7 ( 4 دنده جلو و 3 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی، خشک ● محور تواندهی (P.T.O) مستقل،990rpm ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 12*500 و 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 1000متر…
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دو چرخ BCS-Ferrari 340 سبز کوش نگین بنزینیFD170

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● دیفرانسیل و ترمز: دارد ● قابلیت دور درجا: دارد ● تعداد دنده: 7 ( 4 دنده جلو و 3 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی، خشک ● محور تواندهی (P.T.O) مستقل،990rpm ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 12*500 و 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 1000متر…
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دو چرخ BCS-Ferrari 340 سبز کوش نگین بنزینیHONDA GX270

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● دیفرانسیل و ترمز: دارد ● قابلیت دور درجا: دارد ● تعداد دنده: 7 ( 4 دنده جلو و 3 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی، خشک ● محور تواندهی (P.T.O) مستقل،990rpm ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 12*500 و 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 1000متر…
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS740 سبز کوش دیزلی ANTOR 6LD400

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 66-80سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● دیفرانسیل و ترمز: دارد ● قابلیت دور درجا: دارد ● تعداد دنده: 7 دنده( 4 دنده جلو و 3 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی ، خشک ● محور تواندهی(P.T.O)مستقل، 990دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 12*500 و 8*400 ● ماکسیمم عملکرد:…
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS740 سبز کوش دیزلی KD350

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 66-80سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● دیفرانسیل و ترمز: دارد ● قابلیت دور درجا: دارد ● تعداد دنده: 7 دنده( 4 دنده جلو و 3 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی ، خشک ● محور تواندهی(P.T.O)مستقل، 990دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 12*500 و 8*400 ● ماکسیمم عملکرد:…
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخBCS740 سبز کوش دیزلی KM178

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 66-80سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● دیفرانسیل و ترمز: دارد ● قابلیت دور درجا: دارد ● تعداد دنده: 7 دنده( 4 دنده جلو و 3 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی ، خشک ● محور تواندهی(P.T.O)مستقل، 990دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 12*500 و 8*400 ● ماکسیمم عملکرد:…
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS740سبزکوش بنزینیFD170

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 66-80سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● دیفرانسیل و ترمز: دارد ● قابلیت دور درجا: دارد ● تعداد دنده: 7 دنده( 4 دنده جلو و 3 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی ، خشک ● محور تواندهی(P.T.O)مستقل، 990دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 12*500 و 8*400 ● ماکسیمم عملکرد:…
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS740سبزکوش بنزینیHONDA GX270

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 66-80سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● دیفرانسیل و ترمز: دارد ● قابلیت دور درجا: دارد ● تعداد دنده: 7 دنده( 4 دنده جلو و 3 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی ، خشک ● محور تواندهی(P.T.O)مستقل، 990دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 12*500 و 8*400 ● ماکسیمم عملکرد:…
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS740سبزکوش بنزینیHONDA GX200

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 66-80سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● دیفرانسیل و ترمز: دارد ● قابلیت دور درجا: دارد ● تعداد دنده: 7 دنده( 4 دنده جلو و 3 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی ، خشک ● محور تواندهی(P.T.O)مستقل، 990دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 12*500 و 8*400 ● ماکسیمم عملکرد:…
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS728 سبزکوش نگین دیزلیANTOR 6LD400

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 6 دنده( 3 دنده جلو و 3 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی و خشک ● محور تواندهی (P.T.O) مستقل، 990دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 800مترمربع بر ساعت ● درو: 1400مترمربع بر ساعت
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS728 سبزکوش نگین دیزلیKD350

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 6 دنده( 3 دنده جلو و 3 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی و خشک ● محور تواندهی (P.T.O) مستقل، 990rmp ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 800مترمربع بر ساعت ● درو: 1400مترمربع بر ساعت
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS728 سبزکوش نگین دیزلی KM178

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 6 دنده( 3 دنده جلو و 3 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی و خشک ● محور تواندهی (P.T.O) مستقل، 990rmp ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 800مترمربع بر ساعت ● درو: 1400مترمربع بر ساعت
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS728 سبزکوش نگین بنزینی FD170

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 6 دنده( 3 دنده جلو و 3 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی و خشک ● محور تواندهی (P.T.O) مستقل، 990rmp ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 800مترمربع بر ساعت ● درو: 1400مترمربع بر ساعت
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS728 سبزکوش نگین بنزینی HONDA GX 270

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 6 دنده( 3 دنده جلو و 3 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی و خشک ● محور تواندهی (P.T.O) مستقل، 990rmp ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 800مترمربع بر ساعت ● درو: 1400مترمربع بر ساعت
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS728 سبزکوش نگین بنزینی HONDA GX200

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 6 دنده( 3 دنده جلو و 3 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی و خشک ● محور تواندهی (P.T.O) مستقل، 990rmp ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 800مترمربع بر ساعت ● درو: 1400مترمربع بر ساعت
  نمایش سریع محصول
 • تیلر کلتیواتور KDT 910KE سبز کوش نگین

  تماس بگیرید
  ● گیربکس سه حالته 2دنده جلو 1دنده عقب ● انتقال قدرت اتصال مستقیم موتور به گیربکس ● مجهز به موتور دیزل KM186 ● قدرت موتور: 9اسب بخار ● عرض کار :130-85 سانتی متر ● عمق کار : 30-15 سانتی متر ● تیغه 32 پره C شکل ● قابلیت چرخش 90 درجه دستگاه ● ارتفاع قابل تنظیم ● ظرفیت مزرعه ای واقعی دستگاه 0.11ha/h
  نمایش سریع محصول
 • تیلر کلتیواتور KE/KDT610K سبزکوش

  تماس بگیرید
  ● موتور: KM178F/E ● توان موتور: 5.5اسب بخار ● سوخت:دیزلی ● سیستم انتقال قدرت: گیربکسی ● تعداد دنده: 2 دنده جلو،1 دنده عقب ● سیستم استارت: هندلی/ استارتی ● عرض کار: 75-110سانتی‌متر ● عمق کار: 8-32سانتی‌متر ● سایر امکانات: قابلیت نصب گاو آهن، نهرکن
  نمایش سریع محصول
 • تیلر کلتیواتور VICTOR- SC135 سبز کوش نگین

  تماس بگیرید
  ● مدل موتور: KM186FA ● سوخت: دیزل ● استارت: الکتریکی ● توان: 9 اسب بخار ● عرض کار: 130-80سانتی‌متر ● عمق کار: 30-15سانتی‌متر ● انتقال قدرت: گیربکسی ● تنظیم ارتفاع: دارد ● تعداد تیغه: 32 عدد ● تعداد دنده: 2 دنده جلو 2 دنده عقب ● سایر ملحقات: جک پارکینگ، گارد جلو و چراغ
  نمایش سریع محصول
 • تیلر کلتیواتور VICTOR- SC105 سبزکوش نگین

  تماس بگیرید
  ● مدل موتور: KM178 ● توان: 7 اسب بخار ● سوخت: دیزل ● سیستم استارت: هندلی ● عرض کار: 110-80سانتی‌متر ● عمق کار: 30-15سانتی‌متر ● انتقال قدرت: گیربکسی ● حجم موتور: 296میلی‌متر ● چرخ: 10*400 ● تعداد دنده: 3دنده جلو و 1 دنده عقب
  نمایش سریع محصول
 • تیلر کلتیواتور Diamond-135E سبز کوش نگین

  تماس بگیرید
  ● مدل موتور: HSD186FAE ● توان موتور: 10اسب بخار ● نوع استارت: الکتریکی ● نوع باتری: باتری تر 36AH ● چراغ: دارد ● تعداد دنده: 2 دنده جلو، 1 دنده عقب ● چرخ: 12*500 ● تعداد تیغه: 40 عدد ● قابلیت اتصال پمپ: دارد ● عرض کار: 80-130سانتی‌متر ● سوخت: دیزل
  نمایش سریع محصول
 • تیلر کلتیواتور HSD1G-105E سبز کوش نگین

  تماس بگیرید
  ● مدل موتور: HSD178FE ● توان موتور: 7اسب بخار ● سوخت: دیزل ● نوع استارت: الکتریکی ● نوع باتری: 36AH ● چراغ: دارد ● تعداد دنده: 2 دنده جلو، 1 دنده عقب ● چرخ: 10*400 ● تعداد تیغه: 32 عدد ● قابلیت اتصال پمپ: دارد ● عرض کار: 80-110 ‌سانتی‌متر
  نمایش سریع محصول
 • تیلر کلتیواتور HSD1G-100B سبز کوش نگین

  تماس بگیرید
  ● مدل موتور: H170F ● توان موتور: 6.5اسب بخار ● سوخت: بنزینی ● نوع استارت: هندلی ● تعداد دنده: 2 دنده جلو، 1 دنده عقب ● چرخ: 8*400 ● تعداد تیغه: 24عدد ● قابلیت اتصال پمپ: دارد ● رنگ: سبز و مشکی
  نمایش سریع محصول
 • تیلر کلتیواتور WM 1100BE سبز کوش

  تماس بگیرید
  ● موتور: WM186FB ● توان موتور: 8.5-9اسب بخار ● سوخت: دیزلی ● سیستم انتقال قدرت: گیربکسی ● تعداد دنده: 2 دنده جلو، 1دنده عقب ● تعداد تیغه: 32 ● سیستم استارت: الکتریکی ● عرض کار: 80-130سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● سایر امکانات: قابلیت نصب گاو آهن، نهرکن، پمپ آب و سمپاش
  نمایش سریع محصول
 • تیلر کلتیواتور WM1100-A/AE سبزکوش نگین

  تماس بگیرید
  ● مدل: WM1100A/AE ● مدل موتور: WM178F/WM178FE ● توان (3600rpm)7 اسب ● سوخت: دیزل ● سیستم استارت: هندلی/استارتی ● عرض کار: 80-110سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30cm ● انتقال قدرت: گیربکسی ● حجم موتور: 269میلی‌لیتر ● تعداد دنده: 3 (2دنده جلو، 1 دنده عقب) ● حجم مخزن سوخت: 3.5L ● چرخ: 10*400 ● گشتاور (2500rpm) ● استاندارد: CE ● سایر امکانات: قابلیت نصب گاو آهن، نهرکن، پمپ آب و سمپاش
  نمایش سریع محصول
 • تیلر کلتیواتور WM1000NA سبز کوش

  تماس بگیرید
  ● تیلر کلتیواتور WM1000NA ● مدل: WM 1000NA ● موتور: WM 170FB دیزلی ● حجم موتور: 211cc ● تعداد دنده: 2 دنده جلو، 1 دنده عقب ● عرض کار (cm): 70-105 ● عمق کار (cm): 15-30 ● دور موتور: 3600 ● سیستم استارت: هندلی ● سیستم محرک: گیربکسی
  نمایش سریع محصول
 • تیلر روتیواتور WM1000Nسبز کوش نگین

  تماس بگیرید
  ● مدل: WM 1000N ● موتور: WM 168FB-2 بنزینی ● توان: 6اسب بخار ● تعداد دنده: 2 دنده جلو، 1 دنده عقب ● سرعت کار متر بر ثانیه : 0.13-0.22 ● عرض کار : 70-105 سانتی‌متر ● عمق کار : 15-30سانتی‌متر ● مصرف روغن (kg/hm:
  نمایش سریع محصول
 • تیلر کلتیواتور WM 900C سبز کوش نگین

  تماس بگیرید
  ● موتور دیزل 170FD ● توان: 3600rpm/5hp ● انتقال قدرت: گیربکس سه حالته (2 دنده جلو، 1 دنده عقب) ● انتقال قدرت تسمه ای موتور به گیربکس ● عرض کار: 105cm ● عمق کار: 30-15 سانتی متر ● گرداننده (روتور) 32 تیغه ● دارای گلگیر برای جلوگیری از پاشش گل و پرتاب خاک و کلوخه ● عملکرد مزرعه ای 0.279ha/h در شرایط واقعی مزرعه ● قابلیت جابجایی عمودی فرمان به…
  نمایش سریع محصول
 • تیلر کلتیواتور WM900 سبز کوش نگین

  تماس بگیرید
  ● مناسب برای شخم باغات و زیر خاک کردن علوفه ● قابل استفاده در فضاهای محدود زیر درختان پایه کوتاه ● کمک به افزایش حاصلخیزی زمین با افزودن علوفه به عنوان کود سبز به زمین ● موتور بنزینی 6/5 اسب بخار ● گیربکس سه حالته 2دنده جلو 1دنده عقب ● عرض کار: 105cm ● انتقال قدرت تسمه ای موتور به گیربکس ● 24 تیغه ● گلگیر دار ● مناسب برای…
  نمایش سریع محصول
 • تیلر کلتیواتور WM600 سبزکوش نگین

  تماس بگیرید
  ● مدل موتور: WM170F ● توان موتور: 6.5hp ●دور مشخصه: 3600دور در ساعت ● سوخت: بنزینی ● انتقال قدرت: تسمه ای ● عرض کار: 60سانتی‌متر ●عمق کار: 10-25سانتی‌متر ● تعداد دنده: 1 دنده جلو، 1 دنده عقب ● سیستم استارت: هندلی
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها