51 کالا

 • تسمه نوردی عرض 20 میلیمتر ضخامت 5 میلیمتر

  تماس بگیرید
  • مراحل تولید تسمه: تولید تسمه نوردی ابتدا ذوب مجدد قراضه فولادی در کوره انجام می‌شود و پس از آماده شدن مذاب شمشه فولادی با آنالیز مورد نظر به کمک ریخته‌گری پیوسته تولید می‌شود. پس از این مرحله شمشه‌ها پیش گرم می‌شوند و طی چند مرحله نورد در دمای بالا به ضخامت و عرض مورد نظر می‌رسند. • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • تسمه‌ها به طور…
  نمایش سریع محصول
 • تسمه نوردی عرض 30 میلیمتر ضخامت 5 میلیمتر

  تماس بگیرید
  • مراحل تولید تسمه: تولید تسمه نوردی ابتدا ذوب مجدد قراضه فولادی در کوره انجام می‌شود و پس از آماده شدن مذاب شمشه فولادی با آنالیز مورد نظر به کمک ریخته‌گری پیوسته تولید می‌شود. پس از این مرحله شمشه‌ها پیش گرم می‌شوند و طی چند مرحله نورد در دمای بالا به ضخامت و عرض مورد نظر می‌رسند. • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • تسمه‌ها به طور…
  نمایش سریع محصول
 • تسمه نوردی عرض 40 میلیمتر ضخامت 5 میلیمتر

  تماس بگیرید
  • مراحل تولید تسمه: تولید تسمه نوردی ابتدا ذوب مجدد قراضه فولادی در کوره انجام می‌شود و پس از آماده شدن مذاب شمشه فولادی با آنالیز مورد نظر به کمک ریخته‌گری پیوسته تولید می‌شود. پس از این مرحله شمشه‌ها پیش گرم می‌شوند و طی چند مرحله نورد در دمای بالا به ضخامت و عرض مورد نظر می‌رسند. • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • تسمه‌ها به طور…
  نمایش سریع محصول
 • تسمه نوردی عرض 50 میلیمتر ضخامت 5 میلیمتر

  تماس بگیرید
  • مراحل تولید تسمه: تولید تسمه نوردی ابتدا ذوب مجدد قراضه فولادی در کوره انجام می‌شود و پس از آماده شدن مذاب شمشه فولادی با آنالیز مورد نظر به کمک ریخته‌گری پیوسته تولید می‌شود. پس از این مرحله شمشه‌ها پیش گرم می‌شوند و طی چند مرحله نورد در دمای بالا به ضخامت و عرض مورد نظر می‌رسند. • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • تسمه‌ها به طور…
  نمایش سریع محصول
 • تسمه نوردی عرض 60 میلیمتر ضخامت 5 میلیمتر

  تماس بگیرید
  • مراحل تولید تسمه: تولید تسمه نوردی ابتدا ذوب مجدد قراضه فولادی در کوره انجام می‌شود و پس از آماده شدن مذاب شمشه فولادی با آنالیز مورد نظر به کمک ریخته‌گری پیوسته تولید می‌شود. پس از این مرحله شمشه‌ها پیش گرم می‌شوند و طی چند مرحله نورد در دمای بالا به ضخامت و عرض مورد نظر می‌رسند. • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • تسمه‌ها به طور…
  نمایش سریع محصول
 • تسمه ماشین کاری عرض 20 میلیمتر ضخامت 3 میلیمتر

  تماس بگیرید
  • مراحل تولید تسمه ماشین کاری: برشکاری ورق مادر اطوکشی تسمه‌ها ماشین‌کاری تسمه‌ها • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • تسمه‌ها به طور رایج در طول‌های 1 تا 6 متر تولید می‌شوند • عرض آن بین 1 سانتی‌متر تا 1 متر متغییر است • ضخامت تسمه‌های ماشین کاری متنوع و معمولا بین 3 تا 10 میلیمتر می‌باشد • کاربرد اصلی تسمه ماشین کاری در ساخت تیرآهن به…
  نمایش سریع محصول
 • تسمه ماشین کاری عرض 25 میلیمتر ضخامت 3 میلیمتر

  تماس بگیرید
  • مراحل تولید تسمه ماشین کاری: برشکاری ورق مادر اطوکشی تسمه‌ها ماشین‌کاری تسمه‌ها • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • تسمه‌ها به طور رایج در طول‌های 1 تا 6 متر تولید می‌شوند • عرض آن بین 1 سانتی‌متر تا 1 متر متغییر است • ضخامت تسمه‌های ماشین کاری متنوع و معمولا بین 3 تا 10 میلیمتر می‌باشد • کاربرد اصلی تسمه ماشین کاری در ساخت تیرآهن به…
  نمایش سریع محصول
 • تسمه ماشین کاری عرض 30 میلیمتر ضخامت 3 میلیمتر

  تماس بگیرید
  • مراحل تولید تسمه ماشین کاری: برشکاری ورق مادر اطوکشی تسمه‌ها ماشین‌کاری تسمه‌ها • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • تسمه‌ها به طور رایج در طول‌های 1 تا 6 متر تولید می‌شوند • عرض آن بین 1 سانتی‌متر تا 1 متر متغییر است • ضخامت تسمه‌های ماشین کاری متنوع و معمولا بین 3 تا 10 میلیمتر می‌باشد • کاربرد اصلی تسمه ماشین کاری در ساخت تیرآهن به…
  نمایش سریع محصول
 • تسمه ماشین کاری عرض 35 میلیمتر ضخامت 3 میلیمتر

  تماس بگیرید
  • مراحل تولید تسمه ماشین کاری: برشکاری ورق مادر اطوکشی تسمه‌ها ماشین‌کاری تسمه‌ها • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • تسمه‌ها به طور رایج در طول‌های 1 تا 6 متر تولید می‌شوند • عرض آن بین 1 سانتی‌متر تا 1 متر متغییر است • ضخامت تسمه‌های ماشین کاری متنوع و معمولا بین 3 تا 10 میلیمتر می‌باشد • کاربرد اصلی تسمه ماشین کاری در ساخت تیرآهن به…
  نمایش سریع محصول
 • تسمه ماشین کاری عرض 40 میلیمتر ضخامت 3 میلیمتر

  تماس بگیرید
  • مراحل تولید تسمه ماشین کاری: برشکاری ورق مادر اطوکشی تسمه‌ها ماشین‌کاری تسمه‌ها • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • تسمه‌ها به طور رایج در طول‌های 1 تا 6 متر تولید می‌شوند • عرض آن بین 1 سانتی‌متر تا 1 متر متغییر است • ضخامت تسمه‌های ماشین کاری متنوع و معمولا بین 3 تا 10 میلیمتر می‌باشد • کاربرد اصلی تسمه ماشین کاری در ساخت تیرآهن به…
  نمایش سریع محصول
 • تسمه ماشین کاری عرض 45 میلیمتر ضخامت 3 میلیمتر

  تماس بگیرید
  • مراحل تولید تسمه ماشین کاری: برشکاری ورق مادر اطوکشی تسمه‌ها ماشین‌کاری تسمه‌ها • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • تسمه‌ها به طور رایج در طول‌های 1 تا 6 متر تولید می‌شوند • عرض آن بین 1 سانتی‌متر تا 1 متر متغییر است • ضخامت تسمه‌های ماشین کاری متنوع و معمولا بین 3 تا 10 میلیمتر می‌باشد • کاربرد اصلی تسمه ماشین کاری در ساخت تیرآهن به…
  نمایش سریع محصول
 • تسمه ماشین کاری عرض 50 میلیمتر ضخامت 3 میلیمتر

  تماس بگیرید
  • مراحل تولید تسمه ماشین کاری: برشکاری ورق مادر اطوکشی تسمه‌ها ماشین‌کاری تسمه‌ها • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • تسمه‌ها به طور رایج در طول‌های 1 تا 6 متر تولید می‌شوند • عرض آن بین 1 سانتی‌متر تا 1 متر متغییر است • ضخامت تسمه‌های ماشین کاری متنوع و معمولا بین 3 تا 10 میلیمتر می‌باشد • کاربرد اصلی تسمه ماشین کاری در ساخت تیرآهن به…
  نمایش سریع محصول
 • تسمه ماشین کاری عرض 55 میلیمتر ضخامت 3 میلیمتر

  تماس بگیرید
  • مراحل تولید تسمه ماشین کاری: برشکاری ورق مادر اطوکشی تسمه‌ها ماشین‌کاری تسمه‌ها • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • تسمه‌ها به طور رایج در طول‌های 1 تا 6 متر تولید می‌شوند • عرض آن بین 1 سانتی‌متر تا 1 متر متغییر است • ضخامت تسمه‌های ماشین کاری متنوع و معمولا بین 3 تا 10 میلیمتر می‌باشد • کاربرد اصلی تسمه ماشین کاری در ساخت تیرآهن به…
  نمایش سریع محصول
 • تسمه ماشین کاری عرض 60 میلیمتر ضخامت 3 میلیمتر

  تماس بگیرید
  • مراحل تولید تسمه ماشین کاری: برشکاری ورق مادر اطوکشی تسمه‌ها ماشین‌کاری تسمه‌ها • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • تسمه‌ها به طور رایج در طول‌های 1 تا 6 متر تولید می‌شوند • عرض آن بین 1 سانتی‌متر تا 1 متر متغییر است • ضخامت تسمه‌های ماشین کاری متنوع و معمولا بین 3 تا 10 میلیمتر می‌باشد • کاربرد اصلی تسمه ماشین کاری در ساخت تیرآهن به…
  نمایش سریع محصول
 • تسمه ماشین کاری عرض 20 میلیمتر ضخامت 4 میلیمتر

  تماس بگیرید
  • مراحل تولید تسمه ماشین کاری: برشکاری ورق مادر اطوکشی تسمه‌ها ماشین‌کاری تسمه‌ها • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • تسمه‌ها به طور رایج در طول‌های 1 تا 6 متر تولید می‌شوند • عرض آن بین 1 سانتی‌متر تا 1 متر متغییر است • ضخامت تسمه‌های ماشین کاری متنوع و معمولا بین 3 تا 10 میلیمتر می‌باشد • کاربرد اصلی تسمه ماشین کاری در ساخت تیرآهن به…
  نمایش سریع محصول