14 کالا

 • گریتینگ گالوانیزه تسمه در میلگرد تابیده (سفارشی)

  تماس بگیرید
  • از مهمترین مزایای پوشش گالوانیزه‌ مقاومت آن در برابر خوردگی، رطوبت و تغییرات آب وهوایی و جوی می‌باشد. • یکی از بهترین اماکن برای استفاده از گریتینگ در آشپزخانه‌های صنعتی هتل‌ها و رستوران‌ها و پارکینگ می‌باشد • روش ساخت گریتینگ به سه دسته؛ دست ساز، نیمه اتوماتیک یا تمام اتوماتیک دسته بندی می‌شوند. • گریتینگ فلزی مضرس به وسیله تسمه‌های فولادی و پانچ شدن آنها تولید می‌شود. • قیمت…
  نمایش سریع محصول
 • گریتینگ فلزی تسمه در میلگرد تابیده (سفارشی)

  تماس بگیرید
  • از مهمترین مزایای پوشش گالوانیزه‌ مقاومت آن در برابر خوردگی، رطوبت و تغییرات آب وهوایی و جوی می‌باشد. • یکی از بهترین اماکن برای استفاده از گریتینگ در آشپزخانه‌های صنعتی هتل‌ها و رستوران‌ها و پارکینگ می‌باشد • روش ساخت گریتینگ به سه دسته؛ دست ساز، نیمه اتوماتیک یا تمام اتوماتیک دسته بندی می‌شوند. • گریتینگ فلزی مضرس به وسیله تسمه‌های فولادی و پانچ شدن آنها تولید می‌شود. • قیمت…
  نمایش سریع محصول
 • گریتینگ گالوانیزه تسمه مضرس در میلگرد (سفارشی)

  تماس بگیرید
  • از مهمترین مزایای پوشش گالوانیزه‌ مقاومت آن در برابر خوردگی، رطوبت و تغییرات آب وهوایی و جوی می‌باشد. • یکی از بهترین اماکن برای استفاده از گریتینگ در آشپزخانه‌های صنعتی هتل‌ها و رستوران‌ها و پارکینگ می‌باشد • روش ساخت گریتینگ به سه دسته؛ دست ساز، نیمه اتوماتیک یا تمام اتوماتیک دسته بندی می‌شوند. • گریتینگ فلزی مضرس به وسیله تسمه‌های فولادی و پانچ شدن آنها تولید می‌شود. • قیمت…
  نمایش سریع محصول
 • گریتینگ گالوانیزه تسمه مضرس در نیم تسمه (سفارشی)

  تماس بگیرید
  • از مهمترین مزایای پوشش گالوانیزه‌ مقاومت آن در برابر خوردگی، رطوبت و تغییرات آب وهوایی و جوی می‌باشد. • یکی از بهترین اماکن برای استفاده از گریتینگ در آشپزخانه‌های صنعتی هتل‌ها و رستوران‌ها و پارکینگ می‌باشد • روش ساخت گریتینگ به سه دسته؛ دست ساز، نیمه اتوماتیک یا تمام اتوماتیک دسته بندی می‌شوند. • گریتینگ فلزی مضرس به وسیله تسمه‌های فولادی و پانچ شدن آنها تولید می‌شود. • قیمت…
  نمایش سریع محصول
 • گریتینگ گالوانیزه تسمه در تسمه مضرس (سفارشی)

  تماس بگیرید
  • از مهمترین مزایای پوشش گالوانیزه‌ مقاومت آن در برابر خوردگی، رطوبت و تغییرات آب وهوایی و جوی می‌باشد. • یکی از بهترین اماکن برای استفاده از گریتینگ در آشپزخانه‌های صنعتی هتل‌ها و رستوران‌ها و پارکینگ می‌باشد • روش ساخت گریتینگ به سه دسته؛ دست ساز، نیمه اتوماتیک یا تمام اتوماتیک دسته بندی می‌شوند. • گریتینگ فلزی مضرس به وسیله تسمه‌های فولادی و پانچ شدن آنها تولید می‌شود. • قیمت…
  نمایش سریع محصول
 • گریتینگ گالوانیزه تسمه در میلگرد (سفارشی)

  تماس بگیرید
  • از مهمترین مزایای پوشش گالوانیزه‌ مقاومت آن در برابر خوردگی، رطوبت و تغییرات آب وهوایی و جوی می‌باشد. • یکی از بهترین اماکن برای استفاده از گریتینگ در آشپزخانه‌های صنعتی هتل‌ها و رستوران‌ها و پارکینگ می‌باشد • روش ساخت گریتینگ به سه دسته؛ دست ساز، نیمه اتوماتیک یا تمام اتوماتیک دسته بندی می‌شوند. • گریتینگ فلزی مضرس به وسیله تسمه‌های فولادی و پانچ شدن آنها تولید می‌شود. • قیمت…
  نمایش سریع محصول
 • گریتینگ گالوانیزه تسمه در نیم تسمه (سفارشی)

  تماس بگیرید
  • از مهمترین مزایای پوشش گالوانیزه‌ مقاومت آن در برابر خوردگی، رطوبت و تغییرات آب وهوایی و جوی می‌باشد. • یکی از بهترین اماکن برای استفاده از گریتینگ در آشپزخانه‌های صنعتی هتل‌ها و رستوران‌ها و پارکینگ می‌باشد • روش ساخت گریتینگ به سه دسته؛ دست ساز، نیمه اتوماتیک یا تمام اتوماتیک دسته بندی می‌شوند. • گریتینگ فلزی مضرس به وسیله تسمه‌های فولادی و پانچ شدن آنها تولید می‌شود. • قیمت…
  نمایش سریع محصول
 • گریتینگ گالوانیزه تسمه در تسمه (سفارشی)

  تماس بگیرید
  • از مهمترین مزایای پوشش گالوانیزه‌ مقاومت آن در برابر خوردگی، رطوبت و تغییرات آب وهوایی و جوی می‌باشد. • یکی از بهترین اماکن برای استفاده از گریتینگ در آشپزخانه‌های صنعتی هتل‌ها و رستوران‌ها و پارکینگ می‌باشد • روش ساخت گریتینگ به سه دسته؛ دست ساز، نیمه اتوماتیک یا تمام اتوماتیک دسته بندی می‌شوند. • گریتینگ فلزی مضرس به وسیله تسمه‌های فولادی و پانچ شدن آنها تولید می‌شود. • قیمت…
  نمایش سریع محصول
 • گریتینگ فلزی تسمه مضرس در میلگرد (سفارشی)

  تماس بگیرید
  • از مهمترین مزایای پوشش گالوانیزه‌ مقاومت آن در برابر خوردگی، رطوبت و تغییرات آب وهوایی و جوی می‌باشد. • یکی از بهترین اماکن برای استفاده از گریتینگ در آشپزخانه‌های صنعتی هتل‌ها و رستوران‌ها و پارکینگ می‌باشد • روش ساخت گریتینگ به سه دسته؛ دست ساز، نیمه اتوماتیک یا تمام اتوماتیک دسته بندی می‌شوند. • گریتینگ فلزی مضرس به وسیله تسمه‌های فولادی و پانچ شدن آنها تولید می‌شود. • قیمت…
  نمایش سریع محصول
 • گریتینگ فلزی تسمه مضرس در نیم تسمه (سفارشی)

  تماس بگیرید
  • از مهمترین مزایای پوشش گالوانیزه‌ مقاومت آن در برابر خوردگی، رطوبت و تغییرات آب وهوایی و جوی می‌باشد. • یکی از بهترین اماکن برای استفاده از گریتینگ در آشپزخانه‌های صنعتی هتل‌ها و رستوران‌ها و پارکینگ می‌باشد • روش ساخت گریتینگ به سه دسته؛ دست ساز، نیمه اتوماتیک یا تمام اتوماتیک دسته بندی می‌شوند. • گریتینگ فلزی مضرس به وسیله تسمه‌های فولادی و پانچ شدن آنها تولید می‌شود. • قیمت…
  نمایش سریع محصول
 • گریتینگ فلزی تسمه در تسمه مضرس (سفارشی)

  تماس بگیرید
  • از مهمترین مزایای پوشش گالوانیزه‌ مقاومت آن در برابر خوردگی، رطوبت و تغییرات آب وهوایی و جوی می‌باشد. • یکی از بهترین اماکن برای استفاده از گریتینگ در آشپزخانه‌های صنعتی هتل‌ها و رستوران‌ها و پارکینگ می‌باشد • روش ساخت گریتینگ به سه دسته؛ دست ساز، نیمه اتوماتیک یا تمام اتوماتیک دسته بندی می‌شوند. • گریتینگ فلزی مضرس به وسیله تسمه‌های فولادی و پانچ شدن آنها تولید می‌شود. • قیمت…
  نمایش سریع محصول
 • گریتینگ فلزی تسمه در میلگرد (سفارشی)

  تماس بگیرید
  • از مهمترین مزایای پوشش گالوانیزه‌ مقاومت آن در برابر خوردگی، رطوبت و تغییرات آب وهوایی و جوی می‌باشد. • یکی از بهترین اماکن برای استفاده از گریتینگ در آشپزخانه‌های صنعتی هتل‌ها و رستوران‌ها و پارکینگ می‌باشد • روش ساخت گریتینگ به سه دسته؛ دست ساز، نیمه اتوماتیک یا تمام اتوماتیک دسته بندی می‌شوند. • گریتینگ فلزی مضرس به وسیله تسمه‌های فولادی و پانچ شدن آنها تولید می‌شود. • قیمت…
  نمایش سریع محصول
 • گریتینگ فلزی تسمه در نیم تسمه (سفارشی)

  تماس بگیرید
  • از مهمترین مزایای پوشش گالوانیزه‌ مقاومت آن در برابر خوردگی، رطوبت و تغییرات آب وهوایی و جوی می‌باشد. • یکی از بهترین اماکن برای استفاده از گریتینگ در آشپزخانه‌های صنعتی هتل‌ها و رستوران‌ها و پارکینگ می‌باشد • روش ساخت گریتینگ به سه دسته؛ دست ساز، نیمه اتوماتیک یا تمام اتوماتیک دسته بندی می‌شوند. • گریتینگ فلزی مضرس به وسیله تسمه‌های فولادی و پانچ شدن آنها تولید می‌شود. • قیمت…
  نمایش سریع محصول
 • گریتینگ فلزی تسمه در تسمه (سفارشی)

  تماس بگیرید
  • از مهمترین مزایای پوشش گالوانیزه‌ مقاومت آن در برابر خوردگی، رطوبت و تغییرات آب وهوایی و جوی می‌باشد. • یکی از بهترین اماکن برای استفاده از گریتینگ در آشپزخانه‌های صنعتی هتل‌ها و رستوران‌ها و پارکینگ می‌باشد • روش ساخت گریتینگ به سه دسته؛ دست ساز، نیمه اتوماتیک یا تمام اتوماتیک دسته بندی می‌شوند. • گریتینگ فلزی مضرس به وسیله تسمه‌های فولادی و پانچ شدن آنها تولید می‌شود. • قیمت…
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها