13 کالا

 • ورق آلومینیومی استاندارد 1000 ضخامت 20 میل ابعاد 2000 * 1012

  ورق آلومینیومی استاندارد ۱۰۰۰ ضخامت ۲۰ میل ابعاد ۲۰۰۰ * ۱۰۱۲

  تماس بگیرید
  • ورق های آلومینیوم به دو صورت رول (رول آلومینیوم) و شیت ( برگ شده ) در بازار موجود است. • آلومینیوم یکی از سبکترین فلزات موجود در جهان می‌باشد. آلومینیوم مقاومت بیشتری به خوردگی و زنگ زدگی دارد همچنین ظاهر زیبا با قابلیت رنگ زنی دارد • ورقهای آلومینیوم را می توان در ابعاد مختلف و در دو نوع بی رنگ و رنگی پیدا کرد. • مصارف: فرمینگ های…
 • ورق آلومینیومی استاندارد 1000 ضخامت 15 میل ابعاد 2000 * 1011

  ورق آلومینیومی استاندارد ۱۰۰۰ ضخامت ۱۵ میل ابعاد ۲۰۰۰ * ۱۰۱۱

  تماس بگیرید
  • ورق های آلومینیوم به دو صورت رول (رول آلومینیوم) و شیت ( برگ شده ) در بازار موجود است. • آلومینیوم یکی از سبکترین فلزات موجود در جهان می‌باشد. آلومینیوم مقاومت بیشتری به خوردگی و زنگ زدگی دارد همچنین ظاهر زیبا با قابلیت رنگ زنی دارد • ورقهای آلومینیوم را می توان در ابعاد مختلف و در دو نوع بی رنگ و رنگی پیدا کرد. • مصارف: فرمینگ های…
 • ورق آلومینیومی استاندارد 1000 ضخامت 10 میل ابعاد 2000 * 1010

  ورق آلومینیومی استاندارد ۱۰۰۰ ضخامت ۱۰ میل ابعاد ۲۰۰۰ * ۱۰۱۰

  تماس بگیرید
  • ورق های آلومینیوم به دو صورت رول (رول آلومینیوم) و شیت ( برگ شده ) در بازار موجود است. • آلومینیوم یکی از سبکترین فلزات موجود در جهان می‌باشد. آلومینیوم مقاومت بیشتری به خوردگی و زنگ زدگی دارد همچنین ظاهر زیبا با قابلیت رنگ زنی دارد • ورقهای آلومینیوم را می توان در ابعاد مختلف و در دو نوع بی رنگ و رنگی پیدا کرد. • مصارف: فرمینگ های…
 • ورق آلومینیومی استاندارد 1000 ضخامت 8 میل ابعاد 2000 * 1009

  ورق آلومینیومی استاندارد ۱۰۰۰ ضخامت ۸ میل ابعاد ۲۰۰۰ * ۱۰۰۹

  تماس بگیرید
  • ورق های آلومینیوم به دو صورت رول (رول آلومینیوم) و شیت ( برگ شده ) در بازار موجود است. • آلومینیوم یکی از سبکترین فلزات موجود در جهان می‌باشد. آلومینیوم مقاومت بیشتری به خوردگی و زنگ زدگی دارد همچنین ظاهر زیبا با قابلیت رنگ زنی دارد • ورقهای آلومینیوم را می توان در ابعاد مختلف و در دو نوع بی رنگ و رنگی پیدا کرد. • مصارف: فرمینگ های…
 • ورق آلومینیومی استاندارد 1000 ضخامت 6 میل ابعاد 2000 * 1008

  ورق آلومینیومی استاندارد ۱۰۰۰ ضخامت ۶ میل ابعاد ۲۰۰۰ * ۱۰۰۸

  تماس بگیرید
  • ورق های آلومینیوم به دو صورت رول (رول آلومینیوم) و شیت ( برگ شده ) در بازار موجود است. • آلومینیوم یکی از سبکترین فلزات موجود در جهان می‌باشد. آلومینیوم مقاومت بیشتری به خوردگی و زنگ زدگی دارد همچنین ظاهر زیبا با قابلیت رنگ زنی دارد • ورقهای آلومینیوم را می توان در ابعاد مختلف و در دو نوع بی رنگ و رنگی پیدا کرد. • مصارف: فرمینگ های…
 • ورق آلومینیومی استاندارد 1000 ضخامت 20 میل ابعاد 2000 * 1012

  ورق آلومینیومی استاندارد ۱۰۰۰ ضخامت ۵ میل ابعاد ۲۰۰۰ * ۱۰۰۷

  تماس بگیرید
  • ورق های آلومینیوم به دو صورت رول (رول آلومینیوم) و شیت ( برگ شده ) در بازار موجود است. • آلومینیوم یکی از سبکترین فلزات موجود در جهان می‌باشد. آلومینیوم مقاومت بیشتری به خوردگی و زنگ زدگی دارد همچنین ظاهر زیبا با قابلیت رنگ زنی دارد • ورقهای آلومینیوم را می توان در ابعاد مختلف و در دو نوع بی رنگ و رنگی پیدا کرد. • مصارف: فرمینگ های…
 • ورق آلومینیومی استاندارد 1000 ضخامت 15 میل ابعاد 2000 * 1011

  ورق آلومینیومی استاندارد ۱۰۰۰ ضخامت ۴ میل ابعاد ۲۰۰۰ * ۱۰۰۶

  تماس بگیرید
  • ورق های آلومینیوم به دو صورت رول (رول آلومینیوم) و شیت ( برگ شده ) در بازار موجود است. • آلومینیوم یکی از سبکترین فلزات موجود در جهان می‌باشد. آلومینیوم مقاومت بیشتری به خوردگی و زنگ زدگی دارد همچنین ظاهر زیبا با قابلیت رنگ زنی دارد • ورقهای آلومینیوم را می توان در ابعاد مختلف و در دو نوع بی رنگ و رنگی پیدا کرد. • مصارف: فرمینگ های…
 • ورق آلومینیومی استاندارد 1000 ضخامت 10 میل ابعاد 2000 * 1010

  ورق آلومینیومی استاندارد ۱۰۰۰ ضخامت ۳ میل ابعاد ۲۰۰۰ * ۱۰۰۵

  تماس بگیرید
  • ورق های آلومینیوم به دو صورت رول (رول آلومینیوم) و شیت ( برگ شده ) در بازار موجود است. • آلومینیوم یکی از سبکترین فلزات موجود در جهان می‌باشد. آلومینیوم مقاومت بیشتری به خوردگی و زنگ زدگی دارد همچنین ظاهر زیبا با قابلیت رنگ زنی دارد • ورقهای آلومینیوم را می توان در ابعاد مختلف و در دو نوع بی رنگ و رنگی پیدا کرد. • مصارف: فرمینگ های…
 • ورق آلومینیومی استاندارد 1000 ضخامت 8 میل ابعاد 2000 * 1009

  ورق آلومینیومی استاندارد ۱۰۰۰ ضخامت ۲ میل ابعاد ۲۰۰۰ * ۱۰۰۴

  تماس بگیرید
  • ورق های آلومینیوم به دو صورت رول (رول آلومینیوم) و شیت ( برگ شده ) در بازار موجود است. • آلومینیوم یکی از سبکترین فلزات موجود در جهان می‌باشد. آلومینیوم مقاومت بیشتری به خوردگی و زنگ زدگی دارد همچنین ظاهر زیبا با قابلیت رنگ زنی دارد • ورقهای آلومینیوم را می توان در ابعاد مختلف و در دو نوع بی رنگ و رنگی پیدا کرد. • مصارف: فرمینگ های…
 • ورق آلومینیومی استاندارد 1000 ضخامت 6 میل ابعاد 2000 * 1008

  ورق آلومینیومی استاندارد ۱۰۰۰ ضخامت ۱ میل ابعاد ۲۰۰۰ * ۱۰۰۳

  تماس بگیرید
  • ورق های آلومینیوم به دو صورت رول (رول آلومینیوم) و شیت ( برگ شده ) در بازار موجود است. • آلومینیوم یکی از سبکترین فلزات موجود در جهان می‌باشد. آلومینیوم مقاومت بیشتری به خوردگی و زنگ زدگی دارد همچنین ظاهر زیبا با قابلیت رنگ زنی دارد • ورقهای آلومینیوم را می توان در ابعاد مختلف و در دو نوع بی رنگ و رنگی پیدا کرد. • مصارف: فرمینگ های…
 • ورق آلومینیومی استاندارد 1000 ضخامت 20 میل ابعاد 2000 * 1012

  ورق آلومینیومی استاندارد ۱۰۰۰ ضخامت ۰.۵ میل ابعاد ۲۰۰۰ * ۱۰۰۲

  تماس بگیرید
  • ورق های آلومینیوم به دو صورت رول (رول آلومینیوم) و شیت ( برگ شده ) در بازار موجود است. • آلومینیوم یکی از سبکترین فلزات موجود در جهان می‌باشد. آلومینیوم مقاومت بیشتری به خوردگی و زنگ زدگی دارد همچنین ظاهر زیبا با قابلیت رنگ زنی دارد • ورقهای آلومینیوم را می توان در ابعاد مختلف و در دو نوع بی رنگ و رنگی پیدا کرد. • مصارف: فرمینگ های…
 • ورق آلومینیومی استاندارد 1000 ضخامت 15 میل ابعاد 2000 * 1011

  ورق آلومینیومی استاندارد ۱۰۰۰ ضخامت ۰.۳ میل ابعاد ۲۰۰۰ * ۱۰۰۱

  تماس بگیرید
  • ورق های آلومینیوم به دو صورت رول (رول آلومینیوم) و شیت ( برگ شده ) در بازار موجود است. • آلومینیوم یکی از سبکترین فلزات موجود در جهان می‌باشد. آلومینیوم مقاومت بیشتری به خوردگی و زنگ زدگی دارد همچنین ظاهر زیبا با قابلیت رنگ زنی دارد • ورقهای آلومینیوم را می توان در ابعاد مختلف و در دو نوع بی رنگ و رنگی پیدا کرد. • مصارف: فرمینگ های…
 • ورق آلومینیومی استاندارد 1000 ضخامت 10 میل ابعاد 2000 * 1010

  ورق آلومینیومی استاندارد ۱۰۰۰ ضخامت ۰.۲ میل ابعاد ۲۰۰۰ * ۱۰۰۰

  تماس بگیرید
  • ورق های آلومینیوم به دو صورت رول (رول آلومینیوم) و شیت ( برگ شده ) در بازار موجود است. • آلومینیوم یکی از سبکترین فلزات موجود در جهان می‌باشد. آلومینیوم مقاومت بیشتری به خوردگی و زنگ زدگی دارد همچنین ظاهر زیبا با قابلیت رنگ زنی دارد • ورقهای آلومینیوم را می توان در ابعاد مختلف و در دو نوع بی رنگ و رنگی پیدا کرد. • مصارف: فرمینگ های…
88773398 - 021
پیگیری سفارش
شگفت انگیز ها