10 کالا

 • سپری (T-Profil) سایز 10 نورد سجاد شاخه ۶ متری

  سپری (T-Profil) سایز 10 نورد سجاد شاخه ۶ متری

  تماس بگیرید
  • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • سپری‌های ST37 از پرکاربردترین متریال‌های این مقطع می‌باشد که در صنایع مختلفی استفاده می‌شود. • سپری در سایزهای متداول و پر مصرف 2 تا 14 ساخته می‌شود. • ارتفاع جان سپری ۴ برابر ۴۰ میلیمتر یا ۴ سانتیمتر است عرض بال سپری ۴ نیز برابر ۴۰ میلیمتر یا ۴ سانتیمتر است • سپری به طور رایج در طول‌ 6 و…
  نمایش سریع محصول
 • سپری (T-Profil) سایز 10 نورد سجاد شاخه ۶ متری

  سپری (T-Profil) سایز 8 نورد سجاد شاخه ۶ متری

  تماس بگیرید
  • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • سپری‌های ST37 از پرکاربردترین متریال‌های این مقطع می‌باشد که در صنایع مختلفی استفاده می‌شود. • سپری در سایزهای متداول و پر مصرف 2 تا 14 ساخته می‌شود. • ارتفاع جان سپری ۴ برابر ۴۰ میلیمتر یا ۴ سانتیمتر است عرض بال سپری ۴ نیز برابر ۴۰ میلیمتر یا ۴ سانتیمتر است • سپری به طور رایج در طول‌ 6 و…
  نمایش سریع محصول
 • سپری (T-Profil) سایز 10 نورد سجاد شاخه ۶ متری

  سپری (T-Profil) سایز 6 نورد سجاد شاخه ۶ متری

  تماس بگیرید
  • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • سپری‌های ST37 از پرکاربردترین متریال‌های این مقطع می‌باشد که در صنایع مختلفی استفاده می‌شود. • سپری در سایزهای متداول و پر مصرف 2 تا 14 ساخته می‌شود. • ارتفاع جان سپری ۴ برابر ۴۰ میلیمتر یا ۴ سانتیمتر است عرض بال سپری ۴ نیز برابر ۴۰ میلیمتر یا ۴ سانتیمتر است • سپری به طور رایج در طول‌ 6 و…
  نمایش سریع محصول
 • سپری (T-Profil) سایز 10 نورد سجاد شاخه ۶ متری

  سپری (T-Profil) سایز 5 نورد سجاد شاخه ۶ متری

  تماس بگیرید
  • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • سپری‌های ST37 از پرکاربردترین متریال‌های این مقطع می‌باشد که در صنایع مختلفی استفاده می‌شود. • سپری در سایزهای متداول و پر مصرف 2 تا 14 ساخته می‌شود. • ارتفاع جان سپری ۴ برابر ۴۰ میلیمتر یا ۴ سانتیمتر است عرض بال سپری ۴ نیز برابر ۴۰ میلیمتر یا ۴ سانتیمتر است • سپری به طور رایج در طول‌ 6 و…
  نمایش سریع محصول
 • سپری (T-Profil) سایز 10 نورد سجاد شاخه ۶ متری

  سپری (T-Profil) سایز 6 تهران شاخه ۶ متری

  تماس بگیرید
  • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • سپری‌های ST37 از پرکاربردترین متریال‌های این مقطع می‌باشد که در صنایع مختلفی استفاده می‌شود. • سپری در سایزهای متداول و پر مصرف 2 تا 14 ساخته می‌شود. • ارتفاع جان سپری ۴ برابر ۴۰ میلیمتر یا ۴ سانتیمتر است عرض بال سپری ۴ نیز برابر ۴۰ میلیمتر یا ۴ سانتیمتر است • سپری به طور رایج در طول‌ 6 و…
  نمایش سریع محصول
 • سپری (T-Profil) سایز 10 نورد سجاد شاخه ۶ متری

  سپری (T-Profil) سایز 5 تهران شاخه ۶ متری

  تماس بگیرید
  • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • سپری‌های ST37 از پرکاربردترین متریال‌های این مقطع می‌باشد که در صنایع مختلفی استفاده می‌شود. • سپری در سایزهای متداول و پر مصرف 2 تا 14 ساخته می‌شود. • ارتفاع جان سپری ۴ برابر ۴۰ میلیمتر یا ۴ سانتیمتر است عرض بال سپری ۴ نیز برابر ۴۰ میلیمتر یا ۴ سانتیمتر است • سپری به طور رایج در طول‌ 6 و…
  نمایش سریع محصول
 • سپری (T-Profil) سایز 10 نورد سجاد شاخه ۶ متری

  سپری (T-Profil) سایز 4 تهران شاخه ۶ متری

  تماس بگیرید
  • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • سپری‌های ST37 از پرکاربردترین متریال‌های این مقطع می‌باشد که در صنایع مختلفی استفاده می‌شود. • سپری در سایزهای متداول و پر مصرف 2 تا 14 ساخته می‌شود. • ارتفاع جان سپری ۴ برابر ۴۰ میلیمتر یا ۴ سانتیمتر است عرض بال سپری ۴ نیز برابر ۴۰ میلیمتر یا ۴ سانتیمتر است • سپری به طور رایج در طول‌ 6 و…
  نمایش سریع محصول
 • سپری (T-Profil) سایز 10 نورد سجاد شاخه ۶ متری

  سپری (T-Profil) سایز 3 تهران شاخه ۶ متری

  تماس بگیرید
  • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • سپری‌های ST37 از پرکاربردترین متریال‌های این مقطع می‌باشد که در صنایع مختلفی استفاده می‌شود. • سپری در سایزهای متداول و پر مصرف 2 تا 14 ساخته می‌شود. • ارتفاع جان سپری ۴ برابر ۴۰ میلیمتر یا ۴ سانتیمتر است عرض بال سپری ۴ نیز برابر ۴۰ میلیمتر یا ۴ سانتیمتر است • سپری به طور رایج در طول‌ 6 و…
  نمایش سریع محصول
 • سپری (T-Profil) سایز 10 نورد سجاد شاخه ۶ متری

  سپری (T-Profil) فابریک سایز 5 شکفته شاخه ۶متری

  تماس بگیرید
  • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • سپری‌های ST37 از پرکاربردترین متریال‌های این مقطع می‌باشد که در صنایع مختلفی استفاده می‌شود. • سپری در سایزهای متداول و پر مصرف 2 تا 14 ساخته می‌شود. • ارتفاع جان سپری ۴ برابر ۴۰ میلیمتر یا ۴ سانتیمتر است عرض بال سپری ۴ نیز برابر ۴۰ میلیمتر یا ۴ سانتیمتر است • سپری به طور رایج در طول‌ 6 و…
  نمایش سریع محصول
 • سپری (T-Profil) سایز 10 نورد سجاد شاخه ۶ متری

  سپری (T-Profil) فابریک سایز 4 شکفته شاخه ۶متری

  تماس بگیرید
  • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • سپری‌های ST37 از پرکاربردترین متریال‌های این مقطع می‌باشد که در صنایع مختلفی استفاده می‌شود. • سپری در سایزهای متداول و پر مصرف 2 تا 14 ساخته می‌شود. • ارتفاع جان سپری ۴ برابر ۴۰ میلیمتر یا ۴ سانتیمتر است عرض بال سپری ۴ نیز برابر ۴۰ میلیمتر یا ۴ سانتیمتر است • سپری به طور رایج در طول‌ 6 و…
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها