144 کالا

 • گلنرده ثامن فرفورژه مدل 986

  گلنرده ثامن فرفورژه مدل 986

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول 36.5 * 60.5 سانتی متر است. • وزن تقریبی 4 تا 3 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...…
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده ثامن فرفورژه مدل 985

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول 36.5 * 60.5 سانتی متر است. • وزن تقریبی 4 تا 3 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...…
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده ثامن فرفورژه مدل 943

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول 22 * 31.5 سانتی متر است. • وزن تقریبی 2 تا 1 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...…
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده ثامن فرفورژه مدل 942

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول 22 * 31.5 سانتی متر است. • وزن تقریبی 2 تا 1 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...…
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده ثامن فرفورژه مدل 102

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول 16 * 48 سانتی متر است. • وزن تقریبی 3 تا 2 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...…
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده ثامن فرفورژه مدل 101

  گلنرده ثامن فرفورژه مدل 101

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول 16 * 48 سانتی متر است. • وزن تقریبی 3 تا 2 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...…
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده ثامن فرفورژه مدل 951

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول 30 * 42 سانتی متر است. • وزن تقریبی 3 تا 2 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...…
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده ثامن فرفورژه مدل 950

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول 30 * 42 سانتی متر است. • وزن تقریبی 3 تا 2 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...…
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده ثامن فرفورژه مدل 111

  گلنرده ثامن فرفورژه مدل 111

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول 39 * 42 سانتی متر است. • وزن تقریبی 5 تا 4 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...…
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده ثامن فرفورژه مدل 949

  گلنرده ثامن فرفورژه مدل 949

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول 27 * 47 سانتی متر است. • وزن تقریبی 3 تا 2 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...…
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده ثامن فرفورژه مدل 948

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول 27 * 47 سانتی متر است. • وزن تقریبی 3 تا 2 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...…
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده ثامن فرفورژه مدل 397

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول 33 * 42.5 سانتی متر است. • وزن تقریبی 4 تا 3 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...…
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده ثامن فرفورژه مدل 975

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول 36.7 * 50 سانتی متر است. • وزن تقریبی 4 تا 3 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...…
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده ثامن فرفورژه مدل 974

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول 36.7 * 50 سانتی متر است. • وزن تقریبی 4 تا 3 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...…
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده ثامن فرفورژه مدل 357

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول 25 * 51 سانتی متر است. • وزن تقریبی 2 تا 1 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...…
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده ثامن فرفورژه مدل 367

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول 28.5 * 17 سانتی متر است. • وزن تقریبی 2 تا 1 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...…
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده ثامن فرفورژه مدل 110

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول 21 * 70.5 سانتی متر است. • وزن تقریبی 3 تا 2 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...…
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده ثامن فرفورژه مدل 109

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول 21 * 70.5 سانتی متر است. • وزن تقریبی 3 تا 2 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...…
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده ثامن فرفورژه مدل 343

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول 37.5 * 37.5 سانتی متر است. • وزن تقریبی 5 تا 4 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...…
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده ثامن فرفورژه مدل 946

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول 40.5 * 61 سانتی متر است. • وزن تقریبی 5 تا 4 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...…
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده ثامن فرفورژه مدل 945

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول 40.5 * 61 سانتی متر است. • وزن تقریبی 5 تا 4 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...…
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده ثامن فرفورژه مدل 458

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول 20 * 40 سانتی متر است. • وزن تقریبی 3 تا 2 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...…
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده ثامن فرفورژه مدل 933

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول 35.5 * 53.5 سانتی متر است. • وزن تقریبی 4 تا 3 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...…
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده ثامن فرفورژه مدل 932

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول 35.5 * 53.5 سانتی متر است. • وزن تقریبی 4 تا 3 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...…
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده ثامن فرفورژه مدل 106

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول 41 * 12 سانتی متر است. • وزن تقریبی 2 تا 1 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...…
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده ثامن فرفورژه مدل 1511

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول 90 * 3 سانتی متر است. • وزن تقریبی 2 تا 1 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...…
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده ثامن فرفورژه مدل 1522

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول 90 * 17 سانتی متر است. • وزن تقریبی 10 تا 11 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...…
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده ثامن فرفورژه مدل 1351

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول 7 * 7 سانتی متر و ارتفاع 135 سانتیمتر است. • وزن تقریبی 10 تا 11 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ... • در دو رنگ مشکی (خام) و…
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده صنایع فلزی سلطانی مدل 1624 ابعاد 25*12

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول25*12 سانتی متر • وزن تقریبی 0.5 تا 0.7 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده صنایع فلزی سلطانی مدل 1625 ابعاد 25*12

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول25*12 سانتی متر • وزن تقریبی 0.5 تا 0.7 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده صنایع فلزی سلطانی مدل 1483 ابعاد 75*90

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول75*90 سانتی متر • وزن تقریبی 1 تا 2 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده صنایع فلزی سلطانی مدل 1476 ابعاد 75*90

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول75*90 سانتی متر • وزن تقریبی 1 تا 2 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده صنایع فلزی سلطانی مدل 1482 ابعاد 75*90

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول75*90 سانتی متر • وزن تقریبی 1 تا 2 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده صنایع فلزی سلطانی مدل 1477 ابعاد 75*90

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول75*90 سانتی متر • وزن تقریبی 1 تا 2 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده صنایع فلزی سلطانی مدل 2031 ابعاد 75*90

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول75*90 سانتی متر • وزن تقریبی 1 تا 2 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده صنایع فلزی سلطانی مدل 1498 ابعاد 75*90

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول75*90 سانتی متر • وزن تقریبی 1 تا 2 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده صنایع فلزی سلطانی مدل 1496 ابعاد 75*90

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول75*90 سانتی متر • وزن تقریبی 1 تا 2 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده صنایع فلزی سلطانی مدل 1499 ابعاد 75*90

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول75*90 سانتی متر • وزن تقریبی 1 تا 2 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده صنایع فلزی سلطانی مدل 1702 ابعاد 75*25

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول75*25 سانتی متر • وزن تقریبی 1 تا 2 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...
  نمایش سریع محصول
 • گلنرده صنایع فلزی سلطانی مدل 1701 ابعاد 75*25

  تماس بگیرید
  • جنس چدنی • ابعاد این محصول75*25 سانتی متر • وزن تقریبی 1 تا 2 کیلوگرم می باشد. • امکان ثبت سفارش در ابعاد دلخواه مشتری فراهم گردیده لذا جهت ثبت سفارش با کارشناسان ما در طاها بازار تماس بگیرید. • موارد مصرف : حفاظ پنجره ، درب ماشین رو ، درب نفر رو ، حفاظ بالکن ، حفاظ شومینه ، نرده راه پله و ...
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها