سنگ کورین و کوارتز

154 کالا

 • کورین هارکس شبتاب عرض 65 کد er 153

  35,200,000 ریال
  ● سادگی کار و اجرا ● آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت ● عدم نیاز به تخصص نصب صفحات خام کورین ●قابل اجرای بدون درز و یکپارچه به واسطه چسب مخصوص و هم رنگ ● به دلیل رزین اکریلیک مقاوم به اشعه فرابنفش است و تغییر رنگ نمی دهد ● به دلیل جذب آب صفر و همچنین تولید صفحه در محیط خلا صفحات هارکس خاصیت…
  نمایش سریع محصول
 • کورین هارکس شبتاب عرض 60 کد er 153

  33,700,000 ریال
  ● سادگی کار و اجرا ● آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت ● عدم نیاز به تخصص نصب صفحات خام کورین ●قابل اجرای بدون درز و یکپارچه به واسطه چسب مخصوص و هم رنگ ● به دلیل رزین اکریلیک مقاوم به اشعه فرابنفش است و تغییر رنگ نمی دهد ● به دلیل جذب آب صفر و همچنین تولید صفحه در محیط خلا صفحات هارکس خاصیت…
  نمایش سریع محصول
 • کورین هارکس ساده عرض 65 کد eg 152

  31,200,000 ریال
  ● سادگی کار و اجرا ● آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت ● عدم نیاز به تخصص نصب صفحات خام کورین ●قابل اجرای بدون درز و یکپارچه به واسطه چسب مخصوص و هم رنگ ● به دلیل رزین اکریلیک مقاوم به اشعه فرابنفش است و تغییر رنگ نمی دهد ● به دلیل جذب آب صفر و همچنین تولید صفحه در محیط خلا صفحات هارکس خاصیت…
  نمایش سریع محصول
 • کورین هارکس ساده عرض 60 کد eg 152

  29,700,000 ریال
  ● سادگی کار و اجرا ● آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت ● عدم نیاز به تخصص نصب صفحات خام کورین ●قابل اجرای بدون درز و یکپارچه به واسطه چسب مخصوص و هم رنگ ● به دلیل رزین اکریلیک مقاوم به اشعه فرابنفش است و تغییر رنگ نمی دهد ● به دلیل جذب آب صفر و همچنین تولید صفحه در محیط خلا صفحات هارکس خاصیت…
  نمایش سریع محصول
 • کورین هارکس شبتاب عرض 65 کد er 151

  35,200,000 ریال
  ● سادگی کار و اجرا ● آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت ● عدم نیاز به تخصص نصب صفحات خام کورین ●قابل اجرای بدون درز و یکپارچه به واسطه چسب مخصوص و هم رنگ ● به دلیل رزین اکریلیک مقاوم به اشعه فرابنفش است و تغییر رنگ نمی دهد ● به دلیل جذب آب صفر و همچنین تولید صفحه در محیط خلا صفحات هارکس خاصیت…
  نمایش سریع محصول
 • کورین هارکس شبتاب عرض 60 کد er 151

  33,700,000 ریال
  ● سادگی کار و اجرا ● آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت ● عدم نیاز به تخصص نصب صفحات خام کورین ●قابل اجرای بدون درز و یکپارچه به واسطه چسب مخصوص و هم رنگ ● به دلیل رزین اکریلیک مقاوم به اشعه فرابنفش است و تغییر رنگ نمی دهد ● به دلیل جذب آب صفر و همچنین تولید صفحه در محیط خلا صفحات هارکس خاصیت…
  نمایش سریع محصول
 • کورین هارکس ساده عرض 65 کد eg 150

  31,200,000 ریال
  ● سادگی کار و اجرا ● آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت ● عدم نیاز به تخصص نصب صفحات خام کورین ●قابل اجرای بدون درز و یکپارچه به واسطه چسب مخصوص و هم رنگ ● به دلیل رزین اکریلیک مقاوم به اشعه فرابنفش است و تغییر رنگ نمی دهد ● به دلیل جذب آب صفر و همچنین تولید صفحه در محیط خلا صفحات هارکس خاصیت…
  نمایش سریع محصول
 • کورین هارکس ساده عرض 60 کد eg 150

  29,700,000 ریال
  ● سادگی کار و اجرا ● آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت ● عدم نیاز به تخصص نصب صفحات خام کورین ●قابل اجرای بدون درز و یکپارچه به واسطه چسب مخصوص و هم رنگ ● به دلیل رزین اکریلیک مقاوم به اشعه فرابنفش است و تغییر رنگ نمی دهد ● به دلیل جذب آب صفر و همچنین تولید صفحه در محیط خلا صفحات هارکس خاصیت…
  نمایش سریع محصول
 • کورین هارکس شبتاب عرض 65 کد ir 111

  33,200,000 ریال
  ● سادگی کار و اجرا ● آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت ● عدم نیاز به تخصص نصب صفحات خام کورین ●قابل اجرای بدون درز و یکپارچه به واسطه چسب مخصوص و هم رنگ ● به دلیل رزین اکریلیک مقاوم به اشعه فرابنفش است و تغییر رنگ نمی دهد ● به دلیل جذب آب صفر و همچنین تولید صفحه در محیط خلا صفحات هارکس خاصیت…
  نمایش سریع محصول
 • کورین هارکس شبتاب عرض 60 کد ir 111

  31,700,000 ریال
  ● سادگی کار و اجرا ● آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت ● عدم نیاز به تخصص نصب صفحات خام کورین ●قابل اجرای بدون درز و یکپارچه به واسطه چسب مخصوص و هم رنگ ● به دلیل رزین اکریلیک مقاوم به اشعه فرابنفش است و تغییر رنگ نمی دهد ● به دلیل جذب آب صفر و همچنین تولید صفحه در محیط خلا صفحات هارکس خاصیت…
  نمایش سریع محصول
 • کورین هارکس ساده عرض 65 کد ig 110

  29,200,000 ریال
  ● سادگی کار و اجرا ● آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت ● عدم نیاز به تخصص نصب صفحات خام کورین ●قابل اجرای بدون درز و یکپارچه به واسطه چسب مخصوص و هم رنگ ● به دلیل رزین اکریلیک مقاوم به اشعه فرابنفش است و تغییر رنگ نمی دهد ● به دلیل جذب آب صفر و همچنین تولید صفحه در محیط خلا صفحات هارکس خاصیت…
  نمایش سریع محصول
 • کورین هارکس ساده عرض 60 کد ig 110

  27,700,000 ریال
  ● سادگی کار و اجرا ● آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت ● عدم نیاز به تخصص نصب صفحات خام کورین ●قابل اجرای بدون درز و یکپارچه به واسطه چسب مخصوص و هم رنگ ● به دلیل رزین اکریلیک مقاوم به اشعه فرابنفش است و تغییر رنگ نمی دهد ● به دلیل جذب آب صفر و همچنین تولید صفحه در محیط خلا صفحات هارکس خاصیت…
  نمایش سریع محصول
 • کورین هارکس شبتاب عرض 65 کد ir 351

  33,200,000 ریال
  ● سادگی کار و اجرا ● آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت ● عدم نیاز به تخصص نصب صفحات خام کورین ●قابل اجرای بدون درز و یکپارچه به واسطه چسب مخصوص و هم رنگ ● به دلیل رزین اکریلیک مقاوم به اشعه فرابنفش است و تغییر رنگ نمی دهد ● به دلیل جذب آب صفر و همچنین تولید صفحه در محیط خلا صفحات هارکس خاصیت…
  نمایش سریع محصول
 • کورین هارکس شبتاب عرض 60 کد ir 351

  31,700,000 ریال
  ● سادگی کار و اجرا ● آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت ● عدم نیاز به تخصص نصب صفحات خام کورین ●قابل اجرای بدون درز و یکپارچه به واسطه چسب مخصوص و هم رنگ ● به دلیل رزین اکریلیک مقاوم به اشعه فرابنفش است و تغییر رنگ نمی دهد ● به دلیل جذب آب صفر و همچنین تولید صفحه در محیط خلا صفحات هارکس خاصیت…
  نمایش سریع محصول
 • کورین هارکس ساده عرض 65 کد ig 350

  29,200,000 ریال
  ● سادگی کار و اجرا ● آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت ● عدم نیاز به تخصص نصب صفحات خام کورین ●قابل اجرای بدون درز و یکپارچه به واسطه چسب مخصوص و هم رنگ ● به دلیل رزین اکریلیک مقاوم به اشعه فرابنفش است و تغییر رنگ نمی دهد ● به دلیل جذب آب صفر و همچنین تولید صفحه در محیط خلا صفحات هارکس خاصیت…
  نمایش سریع محصول
 • کورین هارکس ساده عرض 60 کد ig 350

  27,700,000 ریال
  ● سادگی کار و اجرا ● آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت ● عدم نیاز به تخصص نصب صفحات خام کورین ●قابل اجرای بدون درز و یکپارچه به واسطه چسب مخصوص و هم رنگ ● به دلیل رزین اکریلیک مقاوم به اشعه فرابنفش است و تغییر رنگ نمی دهد ● به دلیل جذب آب صفر و همچنین تولید صفحه در محیط خلا صفحات هارکس خاصیت…
  نمایش سریع محصول
 • کورین هارکس شبتاب عرض 65 کد sr 311

  30,200,000 ریال
  ● سادگی کار و اجرا ● آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت ● عدم نیاز به تخصص نصب صفحات خام کورین ●قابل اجرای بدون درز و یکپارچه به واسطه چسب مخصوص و هم رنگ ● به دلیل رزین اکریلیک مقاوم به اشعه فرابنفش است و تغییر رنگ نمی دهد ● به دلیل جذب آب صفر و همچنین تولید صفحه در محیط خلا صفحات هارکس خاصیت…
  نمایش سریع محصول
 • کورین هارکس شبتاب عرض 60 کد sr 311

  28,700,000 ریال
  ● سادگی کار و اجرا ● آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت ● عدم نیاز به تخصص نصب صفحات خام کورین ●قابل اجرای بدون درز و یکپارچه به واسطه چسب مخصوص و هم رنگ ● به دلیل رزین اکریلیک مقاوم به اشعه فرابنفش است و تغییر رنگ نمی دهد ● به دلیل جذب آب صفر و همچنین تولید صفحه در محیط خلا صفحات هارکس خاصیت…
  نمایش سریع محصول
 • کورین هارکس ساده عرض 65 کد sg 310

  26,200,000 ریال
  ● سادگی کار و اجرا ● آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت ● عدم نیاز به تخصص نصب صفحات خام کورین ●قابل اجرای بدون درز و یکپارچه به واسطه چسب مخصوص و هم رنگ ● به دلیل رزین اکریلیک مقاوم به اشعه فرابنفش است و تغییر رنگ نمی دهد ● به دلیل جذب آب صفر و همچنین تولید صفحه در محیط خلا صفحات هارکس خاصیت…
  نمایش سریع محصول
 • کورین هارکس ساده عرض 60 کد sg 310

  24,700,000 ریال
  ● سادگی کار و اجرا ● آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت ● عدم نیاز به تخصص نصب صفحات خام کورین ●قابل اجرای بدون درز و یکپارچه به واسطه چسب مخصوص و هم رنگ ● به دلیل رزین اکریلیک مقاوم به اشعه فرابنفش است و تغییر رنگ نمی دهد ● به دلیل جذب آب صفر و همچنین تولید صفحه در محیط خلا صفحات هارکس خاصیت…
  نمایش سریع محصول
 • کورین هارکس ساده عرض 65 کد sg 412

  25,200,000 ریال
  ● سادگی کار و اجرا ● آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت ● عدم نیاز به تخصص نصب صفحات خام کورین ●قابل اجرای بدون درز و یکپارچه به واسطه چسب مخصوص و هم رنگ ● به دلیل رزین اکریلیک مقاوم به اشعه فرابنفش است و تغییر رنگ نمی دهد ● به دلیل جذب آب صفر و همچنین تولید صفحه در محیط خلا صفحات هارکس خاصیت…
  نمایش سریع محصول
 • کورین هارکس ساده عرض 60 کد sg 412

  23,700,000 ریال
  ● سادگی کار و اجرا ● آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت ● عدم نیاز به تخصص نصب صفحات خام کورین ●قابل اجرای بدون درز و یکپارچه به واسطه چسب مخصوص و هم رنگ ● به دلیل رزین اکریلیک مقاوم به اشعه فرابنفش است و تغییر رنگ نمی دهد ● به دلیل جذب آب صفر و همچنین تولید صفحه در محیط خلا صفحات هارکس خاصیت…
  نمایش سریع محصول
 • ( radiant emerald mrs 5321 ) size 76*368 رادیان امرالد

  46,900,000 ریال
  ● قابلیت شبتاب ● مارمونایت با ظاهری کاملا مشابه برترین برندهای کوارتز دنیا ● قیمت چسب همرنگی 60.000 تومان و وزن هر چسب 150 گرم ● به راحتی توسط ابزار کورین برشکاری میشود ● بسیار مناسب برای کارهای کلاسیک جهت ابزار پله نیز میباشد ● سختی سطحی مناسب که دیگر مانند صفحات کورین به راحتی دچار خط و خش نمیشود ● مقاومت به مواد شیمیایی بسیار بالا ● تنوع در…
  نمایش سریع محصول
 • ( marquina mr 4121 ) size 76*368 مارکوئینا

  41,500,000 ریال
  ● مارمونایت با ظاهری کاملا مشابه برترین برندهای کوارتز دنیا ● قیمت چسب همرنگی 60.000 تومان و وزن هر چسب 150 گرم ● به راحتی توسط ابزار کورین برشکاری میشود ● بسیار مناسب برای کارهای کلاسیک جهت ابزار پله نیز میباشد ● سختی سطحی مناسب که دیگر مانند صفحات کورین به راحتی دچار خط و خش نمیشود ● مقاومت به مواد شیمیایی بسیار بالا ● تنوع در رنگ و طرح…
  نمایش سریع محصول
 • No thumb

  ( charocal mr 4122 ) size 76*368 چاروکال

  41,500,000 ریال
  ● مارمونایت با ظاهری کاملا مشابه برترین برندهای کوارتز دنیا ● قیمت چسب همرنگی 60.000 تومان و وزن هر چسب 150 گرم ● به راحتی توسط ابزار کورین برشکاری میشود ● بسیار مناسب برای کارهای کلاسیک جهت ابزار پله نیز میباشد ● سختی سطحی مناسب که دیگر مانند صفحات کورین به راحتی دچار خط و خش نمیشود ● مقاومت به مواد شیمیایی بسیار بالا ● تنوع در رنگ و طرح…
  نمایش سریع محصول
 • ( imperial mr 4123 ) size 76*368 ایمپریال

  41,500,000 ریال
  ● مارمونایت با ظاهری کاملا مشابه برترین برندهای کوارتز دنیا ● قیمت چسب همرنگی 60.000 تومان و وزن هر چسب 150 گرم ● به راحتی توسط ابزار کورین برشکاری میشود ● بسیار مناسب برای کارهای کلاسیک جهت ابزار پله نیز میباشد ● سختی سطحی مناسب که دیگر مانند صفحات کورین به راحتی دچار خط و خش نمیشود ● مقاومت به مواد شیمیایی بسیار بالا ● تنوع در رنگ و طرح…
  نمایش سریع محصول
 • ( eletto mr 3144 ) size 76*368 التو

  39,800,000 ریال
  ● مارمونایت با ظاهری کاملا مشابه برترین برندهای کوارتز دنیا ● قیمت چسب همرنگی 60.000 تومان و وزن هر چسب 150 گرم ● به راحتی توسط ابزار کورین برشکاری میشود ● بسیار مناسب برای کارهای کلاسیک جهت ابزار پله نیز میباشد ● سختی سطحی مناسب که دیگر مانند صفحات کورین به راحتی دچار خط و خش نمیشود ● مقاومت به مواد شیمیایی بسیار بالا ● تنوع در رنگ و طرح…
  نمایش سریع محصول
 • ( carrina ms 3122 ) size 76*368 کارینا

  39,800,000 ریال
  ● مارمونایت با ظاهری کاملا مشابه برترین برندهای کوارتز دنیا ● قیمت چسب همرنگی 60.000 تومان و وزن هر چسب 150 گرم ● به راحتی توسط ابزار کورین برشکاری میشود ● بسیار مناسب برای کارهای کلاسیک جهت ابزار پله نیز میباشد ● سختی سطحی مناسب که دیگر مانند صفحات کورین به راحتی دچار خط و خش نمیشود ● مقاومت به مواد شیمیایی بسیار بالا ● تنوع در رنگ و طرح…
  نمایش سریع محصول
 • ( mocha mc 3133 ) size 76*368 موچا

  39,800,000 ریال
  ● قابلیت عبور نور ● مارمونایت با ظاهری کاملا مشابه برترین برندهای کوارتز دنیا ● قیمت چسب همرنگی 60.000 تومان و وزن هر چسب 150 گرم ● به راحتی توسط ابزار کورین برشکاری میشود ● بسیار مناسب برای کارهای کلاسیک جهت ابزار پله نیز میباشد ● سختی سطحی مناسب که دیگر مانند صفحات کورین به راحتی دچار خط و خش نمیشود ● مقاومت به مواد شیمیایی بسیار بالا ● تنوع…
  نمایش سریع محصول
 • ( calacatta gold ms 2123 ) size 76*368 کلکته گلد

  38,800,000 ریال
  ● مارمونایت با ظاهری کاملا مشابه برترین برندهای کوارتز دنیا ● قیمت چسب همرنگی 60.000 تومان و وزن هر چسب 150 گرم ● به راحتی توسط ابزار کورین برشکاری میشود ● بسیار مناسب برای کارهای کلاسیک جهت ابزار پله نیز میباشد ● سختی سطحی مناسب که دیگر مانند صفحات کورین به راحتی دچار خط و خش نمیشود ● مقاومت به مواد شیمیایی بسیار بالا ● تنوع در رنگ و طرح…
  نمایش سریع محصول
 • ( agrogold mv 2132 ) size 76*368 اگرو گلد

  38,800,000 ریال
  ● مارمونایت با ظاهری کاملا مشابه برترین برندهای کوارتز دنیا ● قیمت چسب همرنگی 60.000 تومان و وزن هر چسب 150 گرم ● به راحتی توسط ابزار کورین برشکاری میشود ● بسیار مناسب برای کارهای کلاسیک جهت ابزار پله نیز میباشد ● سختی سطحی مناسب که دیگر مانند صفحات کورین به راحتی دچار خط و خش نمیشود ● مقاومت به مواد شیمیایی بسیار بالا ● تنوع در رنگ و طرح…
  نمایش سریع محصول
 • ( spiny mv 2121 ) size 76*368 اسپاینی

  38,800,000 ریال
  ● مارمونایت با ظاهری کاملا مشابه برترین برندهای کوارتز دنیا ● قیمت چسب همرنگی 60.000 تومان و وزن هر چسب 150 گرم ● به راحتی توسط ابزار کورین برشکاری میشود ● بسیار مناسب برای کارهای کلاسیک جهت ابزار پله نیز میباشد ● سختی سطحی مناسب که دیگر مانند صفحات کورین به راحتی دچار خط و خش نمیشود ● مقاومت به مواد شیمیایی بسیار بالا ● تنوع در رنگ و طرح…
  نمایش سریع محصول
 • ( cream papyrus ) mc 1211 size 76*368 کرم پاپیروس

  31,000,000 ریال
  ● دارای ذرات درخشنده اکلیل ● مارمونایت با ظاهری کاملا مشابه برترین برندهای کوارتز دنیا ● قیمت چسب همرنگی 60.000 تومان و وزن هر چسب 150 گرم ● دارای ذرات درخشنده اکلیریک ● به راحتی توسط ابزار کورین برشکاری میشود ● بسیار مناسب برای کارهای کلاسیک جهت ابزار پله نیز میباشد ● سختی سطحی مناسب که دیگر مانند صفحات کورین به راحتی دچار خط و خش نمیشود ● مقاومت به…
  نمایش سریع محصول
 • آرتیکا artica mc 1212 ) size 76*368 )

  31,000,000 ریال
  ● دارای ذرات درخشنده اکلیل ● مارمونایت با ظاهری کاملا مشابه برترین برندهای کوارتز دنیا ● قیمت چسب همرنگی 60.000 تومان و وزن هر چسب 150 گرم ● دارای ذرات درخشنده اکلیریک ● به راحتی توسط ابزار کورین برشکاری میشود ● بسیار مناسب برای کارهای کلاسیک جهت ابزار پله نیز میباشد ● سختی سطحی مناسب که دیگر مانند صفحات کورین به راحتی دچار خط و خش نمیشود ● مقاومت به…
  نمایش سریع محصول
 • سنگ مصنوعی کوارتز توتم کد 8118 با ضخامت 3 سانتیمتر

  سنگ مصنوعی کوارتز توتم کد 8118 با ضخامت 3 سانتیمتر

  18,250,000 ریال
  ● فاقد ترکیبات ارگانیک و فرار سمی ● سنگ مصنوعی کوارتز توتم ● ضد خط و خش ● خاصیت آب پذیری صفر ● قابلیت برش ● قابلیت ساب پذیری ندارد ● کاملا براق و بشاش ● دارای خط درز در محل سیملس (محل اتصال) ● مقاومت بالا در برابر حرارت ● سخت و غیر قابل حالت دهی ● قابلیت ابزار
  نمایش سریع محصول
 • سنگ مصنوعی کوارتز توتم کد 8118 با ضخامت 2 سانتیمتر

  سنگ مصنوعی کوارتز توتم کد 8118 با ضخامت 2 سانتیمتر

  13,600,000 ریال
  ● فاقد ترکیبات ارگانیک و فرار سمی ● سنگ مصنوعی کوارتز توتم ● ضد خط و خش ● خاصیت آب پذیری صفر ● قابلیت برش ● قابلیت ساب پذیری ندارد ● کاملا براق و بشاش ● دارای خط درز در محل سیملس (محل اتصال) ● مقاومت بالا در برابر حرارت ● سخت و غیر قابل حالت دهی ● قابلیت ابزار
  نمایش سریع محصول
 • سنگ مصنوعی کوارتز توتم کد 8118 با ضخامت 1.2 سانتیمتر

  سنگ مصنوعی کوارتز توتم کد 8118 با ضخامت 1.2 سانتیمتر

  10,080,000 ریال
  ● فاقد ترکیبات ارگانیک و فرار سمی ● سنگ مصنوعی کوارتز توتم ● ضد خط و خش ● خاصیت آب پذیری صفر ● قابلیت برش ● قابلیت ساب پذیری ندارد ● کاملا براق و بشاش ● دارای خط درز در محل سیملس (محل اتصال) ● مقاومت بالا در برابر حرارت ● سخت و غیر قابل حالت دهی ● قابلیت ابزار
  نمایش سریع محصول
 • سنگ مصنوعی کوارتز توتم کد 6211 با ضخامت 3 سانتیمتر

  21,000,000 ریال
  ● فاقد ترکیبات ارگانیک و فرار سمی ● سنگ مصنوعی کوارتز توتم ● ضد خط و خش ● خاصیت آب پذیری صفر ● قابلیت برش ● قابلیت ساب پذیری ندارد ● کاملا براق و بشاش ● دارای خط درز در محل سیملس (محل اتصال) ● مقاومت بالا در برابر حرارت ● سخت و غیر قابل حالت دهی ● قابلیت ابزار
  نمایش سریع محصول
 • سنگ مصنوعی کوارتز توتم کد 6211 با ضخامت 2 سانتیمتر

  سنگ مصنوعی کوارتز توتم کد 6211 با ضخامت 2 سانتیمتر

  16,500,000 ریال
  ● فاقد ترکیبات ارگانیک و فرار سمی ● سنگ مصنوعی کوارتز توتم ● ضد خط و خش ● خاصیت آب پذیری صفر ● قابلیت برش ● قابلیت ساب پذیری ندارد ● کاملا براق و بشاش ● دارای خط درز در محل سیملس (محل اتصال) ● مقاومت بالا در برابر حرارت ● سخت و غیر قابل حالت دهی ● قابلیت ابزار
  نمایش سریع محصول
 • سنگ مصنوعی کوارتز توتم کد 6211 با ضخامت 1.2 سانتیمتر

  سنگ مصنوعی کوارتز توتم کد 6211 با ضخامت 1.2 سانتیمتر

  12,900,000 ریال
  ● فاقد ترکیبات ارگانیک و فرار سمی ● سنگ مصنوعی کوارتز توتم ● ضد خط و خش ● خاصیت آب پذیری صفر ● قابلیت برش ● قابلیت ساب پذیری ندارد ● کاملا براق و بشاش ● دارای خط درز در محل سیملس (محل اتصال) ● مقاومت بالا در برابر حرارت ● سخت و غیر قابل حالت دهی ● قابلیت ابزار
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها